ISSN 1829-4618

THE ARMENIAN GENERAL BENEVOLENT UNION IN SOVIET ARMENIA (1923-1937)

By: Eduard L. Melkonian,

This monograph by Dr. Eduard Melkonian was published first in Armenian (Էդուարդ Լ․Մելքոնյան․Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միությունը Խորհրդային Հայաստանում, 1923-1937թթ., Երեւան: Նոյյան Տապան, 1999, 202 էջ). It has drawn on the so far unpublished materials from different archives within Armenia as well as from the archive of the Central Board of Directors of AGBU.

Later as separate chapters it became part of Ed. Melkonian’s two other monographs on the comprehensive history of the AGBU, published in Armenian (Էդուարդ Լ․ Մելքոնյան․ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության պատմություն, Երեւան: Մուղնի, 2005, 582 p. 
http://www.armeniandiaspora.am/images/menus/267/Melkonian.pdf) and in Russian (Эдуард Л. Мелконян, Армянский Всеобщий Благотворительный Союз. Неоконченная история, Ереван: Тигран Мец, 2010, 487 с. http://www.armeniandiaspora.am/images/menus/320/Melkonian.pdf ).

The book has been revised for the current edition but without any significant changes in the content. At one time, the book initiated by then the President of the AGBU Louse Manoogian Simon was translated into English by Artashes Emin, and this translation with the relevant changes is used in this edition.

Download
pdf (0.71 MB)